COIMPEX Sp. z o. o.
ul. Jasna 24
00-054 Warszawa
Kontakt / Spokesperson: ewa.kabata-piekarz@coimpex.pl
tel. +48 730 195 091